Papyri.info

sign in

cpr.12.5 = HGV CPR 12 5 = Trismegistos 82368DDbDP transcription: cpr.12.5 [xml]

r
[/ ⲉⲓⲧⲓ -ca.?- ]  ̣ ⲛⲛⲣⲁⲍ̣ⲁ̣ⲡ[ⲁⲛ ϩⲁ -ca.?- ]
[/ ⲉⲓⲧⲓ -ca.?- ] ϩⲁ ⲧⲣⲓⲙ [ -ca.?- ]
/ ⲉ̣ⲓ̣ⲧ̣ⲓ̣ [ -ca.?- ][  ̣] ⲟⲩⲃⲉ ⲛ̣ ⲙ̣ⲁϫ̣[ -ca.?- ]
/ ⲉⲓⲧⲓ ϩⲁ[ -ca.?- ]ⲙⲟⲥ   ̣  ̣  ̣ⲓ̣ [ -ca.?- ]
5/ ⲉⲓⲧⲓ ϩⲁ̣   ̣  ̣ⲃ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [ -ca.?- ]
/ ⲉⲓⲧⲓ ϩⲁ ⲁⲣϣⲓⲛ ⲉϥⲥⲟⲕ̣[ⲉ -ca.?- ]
[/] ⲉⲓⲧⲓ ⲛ̣ⲧⲓⲙⲟⲑ(ⲉⲟⲥ) [ϩⲁ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣ [ -ca.?- ]
/ ⲉ̣ⲓ̣ⲧ̣ⲓ̣ ⲛ̣ⲧⲓⲙⲟ̣ⲑ(ⲉⲟⲥ) ϩ[ⲁ -ca.?- ]
/ ⲉⲓⲧⲓ ⲡⲁⲗⲁⲕⲉ̣ⲁ̣ⲓ [ -ca.?- ]
10/ ⲉⲓⲧⲓ ⲡⲁⲣⲭⲱⲛ(*) ⲛⲛⲟⲩⲃ̣ [ -ca.?- ]
/ ⲉⲓⲧⲓ ϩ̣ⲁ̣ [  ̣]ⲁⲣ  ̣  ̣ [ -ca.?- ]
/ ⲉ̣ⲓⲧⲓ ⲉⲡ̣  ̣  ̣  ̣ⲙ̣ⲟ̣ⲥⲉ ⲧ[ⲟ]ϥ̣ [ -ca.?- ]
/ ⲉⲓ[ⲧ]ⲓ̣ [ⲛ]ⲡⲉϫⲕⲟ ⲉⲃⲟⲗ [ -ca.?- ]
/ ⲉⲓⲧⲓ ϩⲁ ⲧⲣⲓⲙ ⲧⲟⲩⲝⲓⲁ [ -ca.?- ]
15 / ⲉⲓⲧⲓ ⲛⲣⲁⲍ̣ⲁ̣ⲡⲁⲛ ϩⲁ ⲡⲙⲁⲥⲕⲁⲓ [ -ca.?- ]
/ ⲉⲓⲧⲓ ϩⲁ ⲡⲓⲱⲭⲉ(*) ⲡⲙⲁϫⲟ ⲉⲧⲓ  ̣  ̣ [ -ca.?- ]
/ ⲉ̣ⲓ̣ⲧⲓ ⲙⲡ̣ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲉ[ -ca.?- ]
/ ⲉⲓⲧⲓ ⲛⲁ̣[ⲡ]ⲇⲉⲗⲗⲁ ϩ̣ⲁ̣ [ -ca.?- ]
/ ⲉⲓⲧⲓ ⲡⲉϣⲱⲭ ϩⲁ   ̣  ̣[ -ca.?- ]
Traces 1 line
v
Traces 1 line
22[ -ca.?- ]   ̣  ̣  ̣  ̣ⲥⲧⲟ̣ⲗ̣  ̣ ⲧⲓ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ϣⲉⲛⲟⲩⲧ̣[ⲉ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ⲛ̣ⲉ̣ⲥⲁⲭⲟ  ̣[ -ca.?- ]
25[ -ca.?- ]ⲅ̣ ⲥⲉ̣ⲕⲓⲏⲗ̣   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣] ·
[ -ca.?- ]ⲓ̣ ⲙⲏⲛ̣ⲁ̣   ̣  ̣  ̣ ⲁ̣ⲡ̣ⲟⲩ · ⲃ̣
Traces 1 line
28[ -ca.?- ] ⲙⲁⲭ̣[ -ca.?- ] ⲡⲥⲩⲙⲁⲭⲟⲥ(*) ·
[ -ca.?- ] ⲡⲡⲁⲡⲁ ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ ·
30[ -ca.?- ] ⲉⲙϩⲁⲕ ⲁ̣[ⲡⲟ]ⲩ ⲧⲟⲓ [·]
[ -ca.?- ]   ̣  ̣  ̣ⲟⲩϥⲣⲉ̣ ⲕⲩⲓ̣ⲱ̣ⲧ̣ⲉ̣ ·
vac. ? ⲱⲧⲉ vac. ?
[ -ca.?- ] ⲣⲁⲍ̣ⲁ̣ⲡⲁⲛ ⲡⲁ̣ⲣⲓⲧ ·
[ -ca.?- ] ϩⲁ ϭⲟⲟⲩⲛ ⲧϩⲓ̣  ̣  ̣ ⲓ̣ⲧ̣ⲉ̣ [·]
35[ -ca.?- ]  ̣ ⲛ̣ⲉⲥⲁⲭⲟ ⲛⲁⲡⲟⲩ ⲙⲁⲃ̣[ -ca.?- ·]
[ -ca.?- ]  ̣ ⲁⲡⲁ ⲕⲓⲣⲉ ⲡϫⲏϭⲉ ·
[ -ca.?- ]  ̣ ⲡϣⲉ ⲛⲁⲡⲟⲩ ⲧⲟⲓⲟⲛ ·
[ -ca.?- ]  ̣ ⲧⲓⲕⲟⲗⲑⲉ ⲧⲙⲟⲟⲛⲉ̣ · ⲃ̣
[ -ca.?- ]  ̣ ⲙⲏ · ⲃ̣
40[ -ca.?- ]ⲁ̣  ̣  ̣ϣⲡ  ̣ⲉⲣ  ̣ⲉⲓ  ̣ ·
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣ ⲧⲓⲛⲁⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]ⲉⲓ ⲃⲏⲕⲉ ⲧⲟⲩⲝⲓⲁ [·] ⲇ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ⲡⲓⲧⲁⲥ[ -ca.?- ]
Traces 1 line

Apparatus


^ r.10. i.e. Greek ἄρχων
^ r.16. l. ⲉⲓⲱϩⲉ
^ v.28. i.e. Greek σύμμαχος

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.