Papyri.info

sign in

cpr.30.11 = HGV CPR 30 11 = Trismegistos 129768DDbDP transcription: cpr.30.11 [xml]

r
† οἱ γραμματηφόρο̣ι μ̣ω̣αγαρῖται ἦλθαν λέγοντες
ὡς πλοῖα θέλουσιν. δὸς οὖν {οὖν} αὐτοῖς πλοῖα
καὶ ὅπ̣ι(*) θέλουσιν̣ ἐκ τ̣οῦ̣ σκέλου σου δὸ̣ς α̣ὐτοῖ̣ς
καὶ μὴ ἐάσῃς αὐτοὺς ἀνελθεῖν πρὸς ἐμὲ το̣ῦ̣ λ̣οι̣πο̣[ῦ.]
5ἐὰν δὲ θέλεις βάλε αὐτοὺ̣ς ἐπάνω τοῦ σ̣τ̣όλου †
v
(hand 2) [ἀ]π̣ο̣δ̣(ο)θ̣(ήτω) Σ̣ε̣ν̣ο̣υ̣θ̣ί̣ῳ̣ ν̣ο̣τ(αρίῳ) †̣ Ἀ̣θ̣α̣ν̣ά̣σιο̣ς̣ ἰ̣λ̣λο̣ύ̣(στριος)

Apparatus


^ r.3. l. ὅπῃ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.