Papyri.info

sign in

cpr.30.13 = HGV CPR 30 13 = Trismegistos 129770DDbDP transcription: cpr.30.13 [xml]

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1  ̣ο  ̣  ̣  ̣  ̣ημι̣σ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τῶν δύο νομισ[μά-]
τ̣ω̣ν̣ ἀ̣π̣ὸ̣ ἐ̣π̣ο̣ι̣κ̣ε̣ί̣ο̣υ̣(*) [ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
ἄ̣λ̣λο ἓν ἥμισυ ἵ(*)να δοθῶσιν ὑπὲρ τῶ[ν]
[α]ἰγ̣[ι]δί̣[ων] δ̣ι̣ὰ̣ τ̣[ο]ῦ̣ χ̣ω̣ρ̣(ίου)   ̣ε̣  ̣  ̣  ̣ε  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ] τ̣ὰ̣
5αἰγίδια ἔδωκαν πάντως ἀ̣π̣αίτησο̣ν̣ α̣ὐτοὺς
τὰ δύο ὁλοκόττινα εὐθέως † τὰς(*) δὲ λοιπὰ \π̣λ̣ο̣[ῖ(α)]/
πέμψον \μοι/ εὐθέως \εἰς Τελβ̣ώνθ(εως)/ καὶ τοὺς(*) δώδεκα π̣λοῖ̣α
πέμψον μοι εὐθέως εἰς τὰ Σαβῆτος † (hand 2) ἀπελύθ(η) ὥρᾳ β
εἰ(ς) Τελβ(ών)θ̣(εως) (hand 1) τὴν δὲ γνῶσιν ἄ̣λ̣λ̣ων πεμφθέντω(ν) γοναχίων̣
10πέμψον μοι εὐθέως †

Apparatus


^ 2. l. ἐποικίου
^ 3. ϊνα papyrus
^ 6. ὁλοκότ’τινα papyrus
^ 6. l. τὰ
^ 7. l. τὰ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.