Papyri.info

sign in

p.freib.4.54 = HGV P.Freib. 4 54 = Trismegistos 2507DDbDP transcription: p.freib.4.54 [xml]

Isac/Ispc ?

r
1
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1Ὧρος Σισῶ̣ι̣ς̣ β  ̣0
Ὧρος Ἁθ̣ῦτι λ
Θωταρτᾶος Ἁτρῆς ξ λ
Πετετ̣[  ̣]  ̣  ̣ ρμ
5[  ̣  ̣  ̣]ῶ̣φρις με
Π̣αχνοῦ{υ̣}βις γ̣  ̣  ̣
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
7  ̣[ -ca.?- ]
Θαπ  ̣ρ Νεκσούχου
Ἁρμέις Ἁρμέις
10Πατμοῦις Πελαί
Σισῶις
⎛Σαραπίων
  ̣ρος Αὐλέω
  ̣ε̣λιτι Ἄχατος
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v
1
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
15[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
Ἁρμέις
Θεηοῦλ
Ἁρφαήσιος Πεταῦ
Ἰρανοῦν
20Παπ̣ν̣[ο]ῦ̣τι
Λάκων
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
22[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
Πα[  ̣  ̣]  ̣ρ  ̣ον
Προ̣[  ̣]  ̣ Ψ̣αλέν
25  ̣[  ̣]  ̣σηθ̣ Ψαλέ
[  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣] Ψ̣α̣λέν
Ἁ̣ρ̣θ̣ωνι̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]ις  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.