Papyri.info

sign in

p.freib.4.57 = HGV P.Freib. 4 57 = Trismegistos 24902DDbDP transcription: p.freib.4.57 [xml]

I/IIspc ?

r,ctr
Δημῆτρις Γαῖο(*) το(*)   ̣[ -ca.?- ]
χαί̣[ρειν -ca.?- ]
πρὸ μὲν πάντον̣(*) ἀν̣[αγκαῖον ἡγη-]
σάμην διʼ ἐπ̣[ιστολῆς προσαγορεῦσ-]
5αί σε. γινόσκιν(*) [σε θέλω -ca.?- ]
εντυρη τιμη̣[ -ca.?- ]
γραστιζο(*) δε̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣ας  ̣(  )ατα[ -ca.?- ]
σοι ν̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
10οις καὶ ψ[ -ca.?- ]
δε  ̣μο  ̣  ̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣αντ̣[ -ca.?- ]
σ̣ι̣  ̣  ̣ε  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
r,ms
(hand 2) ἀπέναντί μου   ̣  ̣  ̣  ̣
15δ̣ι̣δ̣α̣σ̣καλικ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
v
κ̣α̣ὶ̣   ̣  ̣  ̣ψ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
ἵνα προελθο(*) η  ̣(  )ερον  ̣[ -ca.?- ]
πρὶν πάντες ἰσέλθοσι(*)   ̣[ -ca.?- ]

Apparatus


^ r,ctr.1. l. Γαίῳ
^ r,ctr.1. l. τῷ
^ r,ctr.3. l. πάντων
^ r,ctr.5. l. γινώσκειν
^ r,ctr.7. l. γραστίζω
^ v.18. l. προέλθω
^ v.19. l. εἰσέλθωσι

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.