Papyri.info

sign in

p.freib.4.64 = HGV P.Freib. 4 64 = Trismegistos 26503DDbDP transcription: p.freib.4.64 [xml]

IIspc ?

r
[Ν]ί̣νναρος [Πτολεμαίῳ -ca.?- ]
χ[αίρειν -ca.?- ]
πρὸ τοῦ μοι γράψ̣[αι -ca.?- ]
ται διὰ τοῦ καμ̣η̣[λίτου -ca.?- ἐπι-]
5στό̣λιον εὐθέω̣ς̣ [ -ca.?- ]
σα καὶ εἶπον τῷ [  ̣  ̣]  ̣  ̣[ -ca.?- με-]
τρήσωμεν αὐτὰς̣ [  ̣]ε̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
ρήσωσι̣ αἱ τρῖς(*) αι[  ̣  ̣]ς̣ υφ̣  ̣  ̣  ̣δ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]εν̣[ -ca.?- ]
ρωσωι ((high-punctus)) . ἐμέλησε δέ μοι̣ τὰ [κα]λ̣ά̣μ̣[ια -ca.?- ]
10ἐκόπη ἤδη καὶ ἐδέθη̣ ((high-punctus)) . ἐμ̣ισθώσα[το -ca.?- κα-]
μηλίτης ἄλ̣λ̣α̣ς δύ̣ο̣ ἀρού̣ρ̣ας̣   ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
τας τέτιλκ̣ε̣ν α  ̣σ  ̣  ̣ο  ̣  ̣[ -ca.?- ]
ἀνασπασθῇ σον̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
ἐπρα[  ̣]τ̣  ̣ ε  ̣ρ̣  ̣ης̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [ -ca.?- ]
15λαβὼν δὲ ἀπ̣ο̣  ̣ο̣ρι̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [ -ca.?- ]
επι̣[  ̣]  ̣γου εὐθ̣έως̣ βάλ̣ε̣ [ἐ]π̣ὶ̣ τράπ̣[εζαν -ca.?- ]
λων̣ σοι πέμψαι ουδ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ν̣π̣  ̣  ̣  ̣ο̣[ -ca.?- ]
ν̣ό̣μενον σοι τ̣ὸ ἐπισ  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]ε̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
ρας δὲ ἐλθὼν̣ Ἑρμίας   ̣  ̣  ̣  ̣ [ -ca.?- ]
20ἔλαβε τὰς λο̣ι̣π̣ὰς (δραχμὰς) χ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ \/ ὀ̣κτὼ ἰς(*) ἀλλα-
γὴν ἐδόθησ̣αν ἐπ[  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]κ[  ̣]α̣π̣[ -ca.?- ]
λι  ̣ν τοῦ Ἑρμ̣ί̣ο̣υ [  ̣  ̣]β̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐσκ̣ά̣φησαν
ἤδ̣η̣. τὰ ἐλάδ̣ι̣α ο̣ὔπω̣ [  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣]ηου προχω̣ρῖ(*)
λ̣  ̣[  ̣  ̣] ἐὰν οὐ̣ ἐ̣πράθ̣η̣   ̣  ̣  ̣  ̣ς̣ σοι πέμ̣ψωι(*)
25τὴ̣ν̣ τ̣ιμὴν περὶ   ̣  ̣  ̣  ̣ο  ̣  ̣ρ̣  ̣  ̣  ̣ ε̣ἰς τ̣ὴν̣
ἀγορὰ̣ν̣ πορευθὶς(*)   ̣  ̣  ̣  ̣των σο  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣
ἀπεστελῶ ἀπ̣ὸ̣ Ἑρμί[ου]   ̣  ̣τα ὑπὸ τ̣ῶν̣   ̣[ -ca.?- ]
ν̣ων̣ σου κ  ̣  ̣τυρι  ̣  ̣  ̣ γ̣ὰρ ὃ ἐπι̣γ̣ρα  ̣[ -ca.?- ]
ἔπεμψ  ̣ ἐπὶ τῆς [  ̣  ̣]α  ̣  ̣σεως   ̣ερ  ̣  ̣[ -ca.?- ]
30φ  ̣  ̣με  ̣  ̣  ̣  ̣θη  ̣  ̣  ̣  ̣ν ποιήσις(*) πε  ̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣ν̣ω̣ς   ̣  ̣  ̣  ̣κα[  ̣]  ̣  ̣  ̣αυγ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
ν  ̣  ̣ν̣η  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣ω[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣]υν[  ̣]κ[  ̣]δω̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣ε̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]π  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣κα[ -ca.?- ]
  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]ωι  ̣  ̣  ̣ο̣υ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
35δ[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ ((high-punctus)) ανοι̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀκταριο̣[ -ca.?- ]
χρεῖαι̣ ε̣ν̣  ̣  ̣αιτ̣α̣  ̣ε̣  ̣  ̣  ̣  ̣ς εἶπον   ̣  ̣[ -ca.?- ]
  ̣υ  ̣οφ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣ π̣ερὶ τοῦ   ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣μ  ̣θω[ -ca.?- ]
ο̣ς̣[  ̣]  ̣  ̣[  ̣]  ̣ vac. ?
v
Πτολεμαίῳ παρὰ ☓ Νιννάρου

Apparatus


^ r.8. l. τρεῖς
^ r.20. l. εἰς
^ r.23. l. προχωρεῖ
^ r.24. l. πέμψω
^ r.26. l. πορευθεὶς
^ r.30. l. ποιήσεις

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.