Papyri.info

sign in

p.harr.2.178 = HGV P.Harr. 2 178 = Trismegistos 15197DDbDP transcription: p.harr.2.178 [xml]

AD83/4? ?

Ἰούλιος Οὖρσος σκεψάμ[ενος μετὰ τῶν συν-]
εδρευαντων(*) ἔφη· προσε̣  ̣[ -ca.?- ]
ἀναγκαιοτάτων κ̣α̣ὶ̣ εἰ̣ς̣ ὑπ[ -ca.?- ]
φθάνοντι ἐρῶ̣ι̣ δὲ π̣ας  ̣[ -ca.?- ]
5,ms ((unintelligible))
5πολλῶν κ̣α̣τ̣ὰ̣ τοῦ στρατηγοῦ [ -ca.?- ]
ἀνεστράφθαι. διὸ ζημ̣  ̣[ -ca.?- ]
αὐτοῦ τῇ μ  ̣τρ  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
ἕνεκα ου κέρδους τοῦ φίσκο[υ -ca.?- ]
κέρδος ζητοῦσιν τοῦ κυρ̣ι̣[ακοῦ λόγου -ca.?- ]
10  ̣εν ἀπ[ὸ] δὲ̣ εκα̣  ̣  ̣  ̣  ̣ε̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
μηδὲ ἐπιβῆν̣α̣[ι] τ̣ο̣ῦ νομ̣ο̣ῦ̣ [ -ca.?- ]
θ̣εων κ  ̣α̣  ̣  ̣  ̣ς διαβλ̣η̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
χαν̣ σ̣ον π̣ε̣ρ̣ι̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣μ̣ιοθη̣σ̣εται̣   ̣σ̣ε̣ι̣ πασ̣α̣  ̣[ -ca.?- ]
15  ̣  ̣  ̣  ̣λ̣αξε̣ι̣  ̣  ̣  ̣δ̣[  ̣] βιβλιοφυ[λα ]βυβλιοφυ̣[λα -ca.?- ](*) [ -ca.?- ]
επιδ̣ε̣[- ca.9 -]  ̣ν̣  ̣[ -ca.?- ]
ὑπουργεῖν τ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
  ̣[  ̣  ̣]ψ̣  ̣  ̣τρι  ̣[  ̣  ̣]  ̣ηρ  ̣[ -ca.?- ]
[- ca.13 -]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
20[- ca.11 -]  ̣οι  ̣  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 1-2. l. [συν]|εδρευόντων
^ 15. l. [ -ca.?- ]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.