Papyri.info

sign in

p.haun.2.30 = HGV P.Haun. 2 30 = Trismegistos 24959DDbDP transcription: p.haun.2.30 [xml]

Ispc ?

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[- ca.20 -]  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
[- ca.18 -]υ̣ τοῦ ἡγεμόνος   ̣[  ̣]
[- ca.18 -]α̣δ̣ι̣ερον κεκλήρωτα̣[ι]
[- ca.18 -]ν̣ῶ̣μεν   ̣[  ̣]ς̣ ἀναβ  ̣[  ̣]
5[- ca.18 -]α αὐτω[  ̣  ̣]υ̣γ̣ε̣ι̣αθ[  ̣]  ̣  ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ χ̣ε̣ι̣λίαρχο̣[ς](*) [ε]ῖ̣π̣έ μοι   ̣  ̣οιωθε̣  ̣  ̣ς
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣ συστήσωι(*). ἐρωτῶ οὖν σε μὴ παραβλ̣ε-
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] κ̣α̣ὶ̣ τ̣ὴ[ν] ἀδελ[φ]ήν σου ἕως ὅτου σ̣ὺ ἀν̣α̣-
[βῇς   ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣υσ̣α̣ι̣. ἐὰν δ̣ὲ̣ γένωμαι ἐν Μέμφει γρά̣ψ̣ω̣
10[σοι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣μ̣φης. Ἰσχυρᾶν τὸν υἱόν σου ἀσπάζ̣ο̣-
[μαι καὶ Διοδ]ώ̣ρ̣αν τὴν μητέρα καὶ Δῖον καὶ Διονυσ̣ί̣α̣ν̣
[- ca.10 -]  ̣  ̣ [τ]ὴν μικ[ρὰ]ν καὶ τὰ τέκνα. ἔρρ̣ωσ̣ο.

Apparatus


^ 6. l. χιλίαρχο[ς]
^ 7. l. συστήσω

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.