Papyri.info

sign in

p.mil.vogl.7.304 = HGV P.Mil. Vogl. 7 304 = Trismegistos 12454DDbDP transcription: p.mil.vogl.7.304 [xml]

AD166 Tebtynis

r
1
[ -ca.?- ]
λόγο[ς] ὄ[νων] λ̣ί̣θ̣ο̣υ̣[ς] φ̣[ο]ρ̣[ο]ῦντω̣ν̣
διὰ Πα̣[υλε]ί̣νο̣[υ] ὄνοι   ̣β
ἀνὰ φο[ρὰς -ca.?- ]
[ὁ]μ̣οίως̣ [  ̣  ̣  ̣]  ̣[ -ca.?- ] ὄ̣ν̣οι δ
5[ -ca.?- ]
λόγος ὄνω[ν]   ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]ου
ὄνοι ιβ   ̣[  ̣] δ̣ι̣ὰ̣ [ -ca.?- ] ὄνοι η
ὁμοίως διὰ   ̣  ̣[ -ca.?- ] ὄνοι ζ
ἀνὰ φορὰ̣[ς] ιε̣
2
10(ἔτους) ϛ [Ἀ]ντων̣[ίνου] καὶ Οὐήρου
τῶ(ν) κυ[ρίων Σ]εβαστῶν.
λόγος ἔργων καὶ ἄλλων
τῆς ληνοῦ, Μεσορὴ κγ·
διὰ Τούρβο[νος -ca.?- ]
15τιμῆς λίθ̣ο[υ -ca.?- ] γ (δραχμαὶ) κδ
τῷ λαξῷ ὑπὲρ καθαρισμοῦ
λ̣ι̣θους(*) ρ (δραχμαὶ) η
ὁμο̣ί̣ω̣ς̣   ̣[  ̣]  ̣[ -ca.?- ]ερχα
λικ  ̣  ̣ λ̣ί̣θ̣ου [ -ca.?- ] δ
20Θὼθ ⟦αιθ Αἰγυ[πτίων -ca.?- ]
οἰκοδόμοι β ἀν[ὰ(ὀβολοὺς)ι]δ (ὀβολοὶ) κη
ὑπουργοῦντες τ[ῷ ο]ἰκοδόμῳ
ἐργ(άται) β ἀνὰ (ὀβολοὺς) η (ὀβολοὶ) ιϛ
βκ οἰκοδόμοι β (ὀβολοὶ) κη
25ὑπουργοῦντες ἐργ(άται) β (ὀβολοὶ) ιϛ
γκα οἰκοδόμοι β (ὀβολοὶ) κη̣
ὑπουργοῦντες ἐργ(άται) β (ὀβολοὶ) ιϛ
δκβ οἰκοδόμοι β (ὀβολοὶ) κη
ὑπουργοῦντες ἐργ(άται) β (ὀβολοὶ) ιϛ
30εκγ οἰκοδόμοι β (ὀβολοὶ) κη
ὑπουργοῦντες ἐργ(άται) β (ὀβολοὶ) ιϛ
ϛκδ οἰκοδόμοι β (ὀβολοὶ) κη
ὑπουργοῦντε[ς] ἐργ(άται) β (ὀβολοὶ) ιϛ
ζκε οἰκοδόμοι β (ὀβολοὶ) κη
35ὑπουργοῦντες ἐργ(άται) β (ὀβολοὶ) ιϛ
ηκϛ οἰκοδόμοι β (ὀβολοὶ) κη
ὑπουργοῦντες ἐργ(άται) β (ὀβολοὶ) ιϛ
θκζ οἰκοδόμοι β (ὀβολοὶ) κη
ὑπουργοῦντες ἐργ(άται) β (ὀβολοὶ) ιϛ
40κη [ο]ἰκοδόμοι β (ὀβολοὶ) κη
ὑπουργοῦντες ἐργ(άται) β (ὀβολοὶ) ιϛ
3
κθ οἰκοδ[όμοι -ca.?- ]
ὑπουρ[γοῦντες -ca.?- ]
ἐπισκά[πτοντες -ca.?- ]
45εἰσπη̣[ -ca.?- ]
ιβ ὁμοί[ως -ca.?- ]
ιγ ὁμοί[ως -ca.?- ]
[(γίνονται)] (δραχμαὶ) ρδ [ -ca.?- ]
  ̣ λιθοφο[ροῦντες -ca.?- ]
50ὄνων [ -ca.?- ] ϛ   ̣[ -ca.?- ]
ἄ[λ]λο[ι ὄνοι] δ (δραχμαὶ) η
ἐπι[σκάπτων] ἐργ(άτης) α (ὀβολοὶ) η
[- ca.10 -] ἐργ(άτης) α (ὀβολοὶ) η
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ὄν]οι δ (δραχμαὶ) η
55[- ca.14 -] (ὀβολοὶ) ιϛ
  ̣  ̣[ὄ]νοι δ (δραχμαὶ) η
[4 lines missing]
57[- ca.10 -] ἐργ(άται) β [(ὀβολοὶ)] ι̣ϛ̣
ζ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣ [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἐργ(άται) [ -ca.?- ]
60η
[2 lines missing]
61[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἐργ(άται) [ -ca.?- ]
[θ   ̣  ̣  ̣  ̣ ὁμοί]ως ὄνοι δ (δραχμαὶ) η
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἐργ(άται) ο [ -ca.?- (ὀβολοὶ)]   ̣ϛ
ι[  ̣  ̣  ̣  ̣ ὁμοί]ως ὄνο̣[ι δ -ca.?- (δραχμαὶ)] η
65[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἐργ(άται)   ̣  ̣ (ὀβολοὶ)   ̣  ̣
[ια   ̣  ̣  ̣  ̣ ὁμοί]ως ὄ[νοι δ] (δραχμαὶ) η
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἐργ(άται)   ̣ [ -ca.?- ]
[2 lines missing]
4
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
68[  ̣  ̣]  ̣γον αρ  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣] αἴροντες   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς
70[λί]θ̣ους ὄνοι δ̣ [ -ca.?- (δραχμαὶ) η]
[κ]αὶ ἐργ(άται)   ̣ (ὀβολοὶ) [ -ca.?- ]
[ὑ]δ̣ροφορῶν [ὄ]νος α (ὀβολοὶ) ιδ
[κ]αὶ ἐργ(άτης) α (ὀβολοὶ) η
κ[αὶ] ἀχυρηγῶν ὄνος α (ὀβολοὶ) ιδ
75ἐλαύνων ἐργ(άτης) α (ὀβολοὶ) η
γεμίζων ἐργ(άτης) α (ὀβολοὶ) η
ὄνοι γ (δραχμαὶ) ϛ
[  ̣  ̣  ̣  ̣]φοροῦντες [ -ca.?- ]
[4 lines missing]
79λ̣ι̣θ̣οφ[οροῦντες -ca.?- ]
80[  ̣  ̣  ̣  ̣]ων ἐ̣ρ̣γ̣(άται) γ̣ (ὀβολοὶ) κδ
[ὑ]δροφορῶν [ὄνος] α (δραχμαὶ) β
ἐλαύνων [ἐργ(άτης)] α (ὀβολοὶ) η
[κ]αὶ οἰκοδό̣μ[οι] β (ὀβολοὶ) κη
[ὑ]π̣ο̣υργοῦντ̣ε̣ς̣ ἐ̣ρ̣γ̣(άται) β̣ (ὀβολοὶ) ιϛ
85[κ]αὶ λαξῷ α [ -ca.?- ]
(γίνονται) σκδ̣   ̣[ -ca.?- ]
5
κϛ ὑδρο̣[φορῶν -ca.?- ]
ἐλαύ[νων -ca.?- ]
καὶ οἰκοδ[όμοι -ca.?- ]
90ὑπουργοῦ[ντες -ca.?- ]
κζ οἰ̣κ̣[οδόμοι -ca.?- ]
ὑπουργ[οῦντες -ca.?- ]
Φαῶ̣[φι -ca.?- ]
ὑπου[ργ]ῶν [ -ca.?- ]
95ϛ οἰ[κοδό]μ̣οι [ -ca.?- ]
ὑπ[ουργ]οῦ[ντες -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
98Traces
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v
6
[- ca.13 -]ο  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ἐργ(άται) β] ἀνὰ (ὀβολοὺς) ιδ (δραχμαὶ) δ̣ παρὰ (ὀβολὸν) α
  ̣  ̣
100[- ca.10 - ἀνὰ] (ὀβολοὺς) η (δραχμαὶ) λβ (ὀβολοὶ) κδ
  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς χῶμα
πηλ̣ε̣[μπατ(οῦντες) ἐργ(άται)] ϛ ἀνὰ (ὀβολοὺς) η (δραχμαὶ) δ (ὀβολοὶ) ιθ
[τ]ῷ λαξ̣ῷ ὑπ[ὲρ] τιμῆς λιθους(*) (δραχμαὶ) μβ
(γίνονται) (δραχμαὶ)   ̣  ̣ (ὀβολοὶ) κζ
105[λι]θοφοροῦντες, καὶ ἄλλα ἔργα,
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣ (δραχμαὶ)   ̣  ̣
[κ]αὶ ἐλαύνων ἐργ(άται) με ἀνὰ (ὀβολοὺς) η (δραχμαὶ) μη (ὀβολοὶ) ιβ
γί(νονται) κ̣α̣ὶ̣ τούτων (δραχμαὶ) ριη (ὀβολοὶ) ιβ
[λι]θ[ο]φ[ορ]οῦντες ὄ[ν]οι ε (δραχμαὶ) ι
110[ -ca.?- ] ἐ̣ργ(άται) β (ὀβολοὶ) ιϛ χ(αλκοῦ) (δραχμαὶ) β (ὀβολὸς) α
ε̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣ τοῦ̣ Ἀρσινόου   ̣  ̣[  ̣  ̣]υ
  ̣  ̣  ̣  ̣α  ̣  ̣ι τῷ Ἀρσ[ινόῳ (δραχμαὶ)] ζ παρὰ (ὀβολὸν) α
7
  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣ Ἁθὺρ ι̣ [ -ca.?- ]
115  ̣  ̣  ̣  ̣υ[ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
ἐργ(άται) γ ἀν[ὰ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣ αἴρον̣τε[ς -ca.?- ]
Traces 10 lines
119καὶ ἐ[ργ(άται)] β (ὀβολοὶ) ιβ
120Τῦβι ι̣η̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εν πόκον
ἐ̣ρ̣γ̣(άτης) α [ -ca.?- ]
ὑ[δ]ρ̣ο[φοροῦντες ὄνοι] β (δραχμαὶ) δ
ἐλαύν[οντες ἐργ(άται)] β (ὀβολοὶ) ιβ
ε̣ πηλε[μπατῶν] ἐργ(άτης) α (ὀβολοὶ) ιϛ
125[  ̣  ̣]  ̣  ̣[ -ca.?- ] (ὀβολοὶ) ιβ
8
[2-3 lines missing]
126ὑδρο̣[φορ -ca.?- ]
αἴρω[ν -ca.?- ]
ὁμο[ίως -ca.?- ]
κγ [ -ca.?- ]
130γ̣ε̣μ̣[ιζ -ca.?- ]
ἀκολουθ[ῶ]ν̣ [ -ca.?- ]
πηλεμ[πα]τ̣ῶ̣ν̣ ἐ̣ρ̣γ̣(άτης) α̣ [ -ca.?- ]
ὑδροφόρο̣ι̣   ̣  ̣  ̣  ̣ [ -ca.?- ]
αἴρων πηλενπατ[ -ca.?- ]
135οἰκο̣δ̣ό̣μ̣ο̣ς α [ -ca.?- ]
ὑπουρ̣γ̣ο̣ῦ̣ν̣τ̣ε̣ς̣ ἐ̣ρ̣γ̣(άται) [ -ca.?- ]
αἴρων λίθους ὄνοι [ -ca.?- ]
πη[λ]εν̣π̣α̣τ̣ῶ̣ν̣ ἐργ(άτης) α [ -ca.?- ]
ἀκολουθῶν τοῖς ὄνοι[ς -ca.?- ]
140κδ πηλενπατῶν ἐ[ργ(άτης)][ α -ca.?- ]
ὑδροφόροι δ [ -ca.?- ]
ὑπουργοῦν̣[τες -ca.?- ]
οἰκοδομο[ -ca.?- ]
αἴρων πηλ[εν]π̣α̣τ̣(  ) [ -ca.?- ]
145αἴρων   ̣ου  ̣ ὄ[ν]οι [ -ca.?- ]
γεμίζων ἐργ(άτης) [ -ca.?- ]
ἀκολουθῶν τ̣ο̣ῖ̣ς̣ ὄ̣ν̣ο̣ι̣ς̣ [ -ca.?- ]
κε πηλεμπατῶν ἐργ(άτης) [ -ca.?- ]
ὑδροφόροι ϛ̣ (ὀβολοὶ) [ -ca.?- ]
150οἰκοδ[όμο]ς α [ -ca.?- ]
[ὑ]πουργῶν τῷ οἰκο[δόμῳ -ca.?- ]
(δραχμαὶ) μζ

Apparatus


^ 2.17. l. λίθων
^ 6.103. l. λίθων

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.